top of page

Правила и условия

Правила и условия

Настоящите общи условия за използване на уебсайта уреждат условията за достъп и използване на www.winefo.com, собственост на Mixie Digital S.L., със седалище на адрес 18, Calle Urbieta, 5th floor D, 20006, San Sebastian, Spain и данъчен идентификационен номер ESB01658152, наричано по-долу "Дружеството", които потребителят на портала трябва да прочете и приеме, за да може да използва всички услуги и информация, предоставяни от портала. Достъпът и/или използването на портала, на цялото или на част от неговото съдържание и/или услуги предполагат пълното приемане на тези общи условия за ползване.

 

Условия за ползване

Настоящите общи условия за използване на портала уреждат достъпа до и използването на портала, включително съдържанието и услугите, които се предоставят на потребителите на портала и/или чрез него, както от портала, така и от неговите потребители или от трети страни. Въпреки това достъпът до и използването на определено съдържание и/или услуги може да бъде предмет на специални разпоредби.

 

Промени

Компанията си запазва правото да променя общите условия за използване на портала по всяко време. Във всеки случай ви препоръчваме периодично да се запознавате с настоящите условия за ползване на портала, тъй като те могат да бъдат променяни.

 

Задължения на потребителя

Потребителят е длъжен да спазва по всяко време сроковете и условията, установени в настоящите общи условия за използване на портала. Потребителят изрично заявява, че ще използва портала съвестно и поемайки всяка отговорност, която може да възникне от неспазването на разпоредбите.

По същия начин потребителят няма право да използва портала за предаване, съхраняване, разпространение, популяризиране или разпространяване на данни или съдържание, които могат да съдържат вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или влошават функционирането на компютърни или телекомуникационни програми или оборудване.

 

Отговорност на портала

Потребителят признава и приема, че порталът не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е характер, изрична или косвена, за данните, съдържанието, информацията и услугите, които са включени и се предлагат от портала.

Освен в случаите, когато законът изрично предвижда друго, и изключително в степента и обхвата, в които той предвижда, Порталът не гарантира и не поема никаква отговорност по отношение на евентуални вреди, причинени от използването на информацията, данните и услугите на Портала.

Във всеки случай Порталът не носи никаква отговорност за вреди, които могат да се дължат на информация и/или услуги, предоставени или доставени от трети страни, различни от Дружеството. Цялата отговорност се носи от доставчика или сътрудника - трета страна.

Интелектуална и индустриална собственост

Цялото съдържание, търговски марки, лога, чертежи, документация, компютърни програми или други елементи, обект на права на интелектуална или индустриална собственост, които са достъпни на портала, принадлежат изключително на компанията или на нейните законни собственици и всички права са изрично запазени. Строго забранено е създаването на хипертекстови връзки към който и да е съставен елемент на уебстраниците на портала без разрешението на дружеството, при условие че тези връзки не са към уебстраница на портала, която не изисква идентификация или удостоверяване на автентичността за достъп или където достъпът е ограничен..

Във всеки случай Порталът си запазва всички права върху съдържанието, информацията, данните и услугите, които притежава върху тях. Порталът не предоставя на потребителя никакъв лиценз или разрешение за използване на своето съдържание, данни или услуги, освен изрично описаните в настоящите общи условия за използване на портала.

Приложимо право, компетентна юрисдикция и уведомления

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с испанското законодателство. Съдилищата и трибуналите на Сан Себастиан са компетентни за всякакви искове. Всички уведомления, изисквания, искания и други съобщения, които потребителят желае да отправи към Дружеството, собственик на портала, трябва да бъдат направени в писмен вид и ще се считат за правилно направени, когато бъдат получени на следния адрес (18, Calle Urbieta, 5th floor D, 20006, San Sebastian, Spain).

bottom of page